• Leoforos Kifisias 124, Athens 115 26
  • info@interconnect.gr
  • Office Hours: 8:00 AM – 7:45 PM
Shape
Interconnect Voip Telephony

Μεταξύ της «ΙΝΤΕΡΚΟΝΝΕΚΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 124 11526) με Α.Φ.Μ. 099546058 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού (εφεξής «η Interconnect») και του Πελάτη (εφεξής «ο Πελάτης») συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Thumb
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άδεια?

Η Γενική Άδεια για την παροχή Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με αριθμό 00-005, η οποία χορηγήθηκε στην Interconnect από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ΕΕΤΤ»).

Αίτηση?

Η αίτηση παροχής υπηρεσιών, η οποία υπογράφεται από τον Πελάτη ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την INTERCONNECT.

Πελάτης?

Ο νόμιμος κάτοχος τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης στο όνομα του οποίου εκδίδεται από την INTERCONNECT ο λογαριασμός τηλεπικοινωνιακών τελών για τις Υπηρεσίες που του παρέχονται.

Σύμβαση?

Η πλήρης νομική και εμπορική σχέση της INTERCONNECT και του Πελάτη, η οποία διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην Αίτηση, τα εκάστοτε Παραρτήματά της και τους παρόντες Όρους.

Υπηρεσίες?

Οι υπηρεσίες φωνής μέσω πρωτοκολλου IP (VoIP) που παρέχονται στον πελάτη από την INTERCONNECT, έτσι όπως περιγράφονται στην Αίτηση και στην παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που θα αποφασίσει η INTERCONNECT να προσφέρει, όπως αυτές αναλυτικά θα περιγράφονται στην ιστοσελίδα της www.INTERCONNECT.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών από τον Πελάτη.

Τιμοκατάλογος?

Ο κατάλογος με τις χρεώσεις των παρεχόμενων Υπηρεσιών, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την INTERCONNECT και θα διαμορφώνεται σύμφωνα με το δικαίωμα της INTERCONNECT να μεταβάλλει τις χρεώσεις για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Εξοπλισμός & Συσκευές τηλεφωνίας VoIP?

Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, χωρίς την προμήθεια του οποίου από τον Πελάτη, είναι αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών μέσω πρωτοκόλλου IP. Ενδεικτικά συσκευές Voip (Ethernet ή USB), SIP adaptors, softphones, IP enabled τηλεφωνικά κέντρα, smartphones.

Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης?

Τα τμήματα του διεθνούς σχεδίου αριθμοδότησης , που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), καθώς και τους αριθμοδοτικούς πόρους (τηλεφωνικά νούμερα), που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών δυνάμει του με αρ. 441/121/2007 Κανονισμού της ΕΕΤΤ, όπως έχει τροποποιηθεί.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΝΤΕΡΚΟΝΝΕΚΤ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ. ΕΠΕ

Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 11526

+302157770000

info@interconnect.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καθώς και για σχετικά αιτήματα που αφορούν Προσωπικά Δεδομένα, έχουμε ορίσει «Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων» και μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στη διεύθυνση dpo@interconnect.gr

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Η INTERCONNECT παρέχει Υπηρεσίες μέσω πρωτοκολλου IP (VoIP) που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τον εκάστοτε τιμοκατάλογο της INTERCONNECT και την κείμενη νομοθεσία. Οι Υπηρεσίες προϋποθέτουν μόνιμη ADSL σύνδεση στο Internet, ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο να επιτρέπει τη χρήση των θυρών που χρησιμοποιούνται και ειδικός Εξοπλισμός. Ενδεικτικά συστήνεται συσκευή Voip (Ethernet ή USB), sip adaptor, softphones, smartphones. Οι Υπηρεσίες της φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP με δρομολόγηση της κλήσης μέσω διαδικτύου, εξαρτώνται από την σύνδεση στο διαδίκτυο και από το δίκτυο στο οποίο βασίζεται η σύνδεση αυτή. Η υπηρεσία μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος, αναλόγως τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο Πελάτης. Η Υπηρεσία παρέχεται με γεωγραφικό αριθμό της περιοχής που δηλώνει ο Πελάτης σαν μόνιμη διεύθυνση. Οι Υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν νομαδικά (μακριά από την μόνιμη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης στην αίτηση που συνοδεύει τους παρόντες όρους) αλλά ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση σε μόνιμη βάση των υπηρεσιών εκτός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής για την οποία εκχωρήθηκε ο αριθμός σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης.

1.2. Οι Υπηρεσίες της INTERCONNECT δεν υποκαθιστούν το κινητό ή το σταθερό συμβατικό τηλέφωνο. Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις έκτακτης ανάγκης προς τον αριθμό 112. Στην περίπτωση που δρομολογηθούν τεχνικά κλήσεις έκτακτης ανάγκης δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος από την INTERCONNECT και η αρμόδια αρχή θα ενημερώνεται ότι ο Πελάτης χρησιμοποιεί νομαδική υπηρεσία. Θα πρέπει ο Πελάτης να έχει εξασφαλίσει άλλα τηλεπικοινωνιακά μέσα, εφόσον απαιτείται, για την πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

1.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο είναι ανοιχτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη των προσωπικών του δεδομένων, ότι οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η INTERCONNECT δηλώνει ρητώς ότι δεν προβαίνει εκ των προτέρων σε έλεγχο του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του δικτύου της και επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το περιεχόμενο στο οποίο ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση ή/και λαμβάνει μέσω των Υπηρεσιών που του παρέχονται από την INTERCONNECT.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/strong>

2.1. Ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει την αίτηση και τους γενικούς όρους της χρήσης των υπηρεσιών, που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της INTERCONNECT (www.INTERCONNECT.gr) και να την αποστείλει είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένη. Είναι απαραίτητη η εγγραφή του Πελάτη στην ιστοσελίδα της INTERCONNECT ώστε να δημιουργηθεί ο προσωπικός λογαριασμός του Πελάτη. Η INTERCONNECT δικαιούται να ζητήσει τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ταυτότητα του Πελάτη, τη διεύθυνση κατοικίας του, τον Α.Φ.Μ. και κάθε άλλο έγγραφο, για την εκτέλεση της σύμβασης. O Πελάτης αποδέχεται ότι δύναται να λαμβάνει με μηνύματα sms στο κινητό τηλέφωνο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει στην Αίτηση, τους κωδικούς πρόσβασης για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τις παρεχόμενες από την INTERCONNECT υπηρεσίες. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την INTERCONNECT για τυχόν αλλαγές του κινητού του τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2.2. Η INTERCONNECT δικαιούται να της επιδεικνύονται στοιχεία που αποδεικνύουν οικονομική φερεγγυότητα του Πελάτη και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να μην ενεργοποιήσει τη Σύμβαση εάν κρίνει ότι ο Πελάτης συμπλήρωσε ανακριβή προσωπικά στοιχεία, είναι αφερέγγυος, εάν ο Πελάτης δεν έχει εξοφλήσει ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς του ή για οποιαδήποτε άλλη εύλογη αιτία, κοινοποιώντας την απόφαση αυτή στον Πελάτη.

2.3. Ο Πελάτης, πέραν της Αιτήσεως και της Συμβάσεως, σε περίπτωση φορητότητας υποχρεούται να προσκομίσει κάθε αναγκαίο δικαιολογητικό και να υπογράψει τα έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις προς την INTERCONNECT που σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απευθύνονται σε τρίτους Φορείς/Οργανισμούς και η υπογραφή των οποίων απαιτείται, προκειμένου να διαβιβαστούν από την INTERCONNECT ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών.

2.4. Η INTERCONNECT κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη την καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση της παρούσας ή πάγιο τέλος επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με υπαιτιότητα του Πελάτη, εκτός αν έχει προπληρώσει τις Υπηρεσίες.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1. Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποιήσεως των Υπηρεσιών, δηλαδή από την ημερομηνία που η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για χρήση.

3.2. Η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Πρόωρη λήξη της σύμβασης με υπαιτιότητα του Πελάτη βαρύνει τον Πελάτη με ρήτρα που ισούνται με το 12πλάσιο του μηναίου παγίου είτε αφορά προπληρωμένα πακέτα είτε αφορά μηνιαίους λογαριασμούς, ανεξάρτητα με το χρόνο πρόωρης λήξης.

3.3. Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς την INTERCONNECT, με συστημένο ταχυδρομείο ή μέσω ηλεκτρονικής αποστολής αυτής, η οποία θα λογίζεται ότι ισχύει μετά από τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της. Η INTERCONNECT δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της από τον Πελάτη, της παρούσας.

3.4. Σε περίπτωση που η Σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παρούσα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών που αιτήθηκε. Η υπαναχώρηση γίνεται αζημίως. Ο Πελάτης χρεώνεται μόνο για τη χρήση των Υπηρεσιών για το διάστημα μέχρι τη διακοπή των υπηρεσιών του.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4.1. Η INTERCONNECT φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου και για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η διατήρηση των λειτουργιών του Δικτύου που εμπίπτει στη σφαίρα ελέγχου της, τηρώντας το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών που επιβάλλεται από τους σχετικούς Κανονισμούς και Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων, που προβλέπουν αυστηρότερες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς την ποιότητα υπηρεσιών. Η INTERCONNECT μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών για τη διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου της εφόσον τούτο έχει ρητά γνωστοποιηθεί στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοίνωσης στον τύπο ή ανακοίνωσης στο δικτυακό τόπο της INTERCONNECT www.INTERCONNECT.gr) ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.

4.2. Ο Πελάτης δικαιούται να υποβάλλει γραπτή αιτιολογημένη αναφορά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει διακοπή ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεών της INTERCONNECT απέναντί του. Εφόσον η INTERCONNECT επιβεβαιώσει με βάση τα καταγεγραμμένα τεχνικά στοιχεία το αληθές των ισχυρισμών του, προβαίνει σε αναλογική αποζημίωση/επιστροφή χρημάτων με τις ημέρες/ώρες διακοπής της υπηρεσίας.

4.3. Η INTERCONNECT ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που τυχόν υπέστη ο Πελάτης, για διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία τυχόν υποστεί ο Πελάτης, εκτός εάν αυτές οφείλονται αποκλειστικά σε δόλο της INTERCONNECT .

4.4. Εάν ο Πελάτης δεν αιτηθεί φορητότητα του υπάρχοντος αριθμού του, ο αριθμός κλήσης θα ορίζεται αποκλειστικά από την INTERCONNECT. Ο Πελάτης θα ενημερώνεται για τον αριθμό κλήσης του από την INTERCONNECT, μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης.

4.5. Η INTERCONNECT υποχρεούται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ.:215 777 7070), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ) να εξετάζει κάθε αίτημα του Πελάτη σχετικά με την παραγγελία, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποκατάσταση βλαβών, εντός ευλόγου χρόνου από της σχετικής γνωστοποιήσεως του Πελάτη. Η INTERCONNECT οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον Πελάτη για το χρονικό διάστημα επιδιόρθωσης των βλαβών.

4.6. Σε περίπτωση διακοπής (προσωρινής ή μόνιμης) της παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η INTERCONNECT δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υποχρεωθεί στην αναστολή των παρεχόμενων Υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας ή προς συμμόρφωση με απόφαση, εντολή, οδηγία ή αίτημα Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Πελάτη.

4.7. Η INTERCONNECT μπορεί να διακόψει ή να μεταβάλει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των Υπηρεσιών κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο, για λόγους που αφορούν την ασφάλεια της λειτουργικότητας, διατήρηση ακεραιότητας και δυσλειτουργία των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ή/και του Διαδικτύου εν γένει, την προστασία των δεδομένων, που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο δίκτυό της, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του απορρήτου των πληροφοριών και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η INTERCONNECT οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως τον Πελάτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εγγράφως (fax ή e–mail) σχετικά με την εν λόγω διακοπή, με την άπρακτη παρέλευση της οποίας θα επέλθουν τα αποτελέσματα της διακοπής.

4.8. Η INTERCONNECT δεν φέρει καμία ευθύνη για: α) την ασφάλεια, δηλαδή τη γνησιότητα, ακρίβεια και εμπιστευτικότητα, β) το θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που λαμβάνει, αποστέλλει, αποθηκεύει ο Πελάτης μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυο, γ) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία υποστεί ενδεχομένως ο Πελάτης από την πρόσβαση του στο Διαδίκτυο, υποχρεούται όμως να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια αυτών των δεδομένων, δ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Πελατών της ή μεταξύ των Πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω του τηλεπικοινωνιακού της Δικτύου.

4.9. Η ποιότητα των Υπηρεσιών, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, την ταχύτητα σύνδεσης ή τεχνικές παραμέτρους που δεν ελέγχονται αντικειμενικά από την INTERCONNECT. Η INTERCONNECT δεν ευθύνεται στην περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας λόγω διακοπής της σύνδεσης Διαδικτύου ή για λόγους που οφείλονται στον παροχέα υπηρεσιών διαδικτυακής πρόσβασης του Πελάτη. Η διακοπή, αναστολή της υπηρεσίας του παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο θα προκαλέσει την διακοπή των Υπηρεσιών της παρούσας. Οι Υπηρεσίες δύνανται να μην λειτουργήσουν χωρίς την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση χρήσης της υπηρεσίας, ανάλογα με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο Πελάτης.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

5.1. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώνει στην αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά και έντυπα και στα λοιπά αναγκαία για την ενεργοποίηση έγγραφα.

5.2. Ο Πελάτης υποχρεούται να δηλώνει στην INTERCONNECT εντός πέντε (5) ημερών τυχόν μεταβολή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση και/ή έχει κοινοποιήσει στην INTERCONNECT. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε κοινοποίηση γίνεται έγκυρα διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην αίτηση, με την επιφύλαξη της INTERCONNECT να καταγγείλει άμεσα την παρούσα.

5.3. Ο Πελάτης δηλώνει ρητώς ότι θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη και ότι γνωρίζει ότι ευθύνεται πλήρως για κάθε μη νόμιμη χρήση της. Η INTERCONNECT ενημερώνει με επιστολή τον Πελάτη για καταγγελία ή αίτημα τρίτου. Ο Πελάτης οφείλει να αποκρίνεται με συστημένη επιστολή ή fax εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε έγγραφα αιτήματα της INTERCONNECT σχετικά με καταγγελίες, αιτήματα ή παράπονα τρίτων προσώπων ή την ανακοίνωση δεδομένων του σε τρίτους. Ο Πελάτης θα αναφέρει άμεσα οποιαδήποτε βλάβη στην παροχή των υπηρεσιών του. Η INTERCONNECT φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών από την ημερομηνία κοινοποίησης της βλάβης στην INTERCONNECT.

5.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Υπηρεσιών τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους της Σύμβασης, τα χρηστά ήθη και τις οδηγίες της INTERCONNECT, όπως αυτές αναγράφονται στα συστήματα πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή κοινοποιούνται με άλλον τρόπο στον Πελάτη από την INTERCONNECT.

5.5. H INTERCONNECT, προκειμένου να παρέχει ποιοτικές και λειτουργικές υπηρεσίες για το σύνολο των συνδρομητών της, δύναται να εφαρμόσει πολιτική ορθής χρήσης για τις υπηρεσίες της ή προσφορές που περιλαμβάνουν απεριόριστη χρήση. Στην περίπτωση που συνδρομητής ξεπεράσει το όριο χρήσης όπως αυτό ορίζεται στην εκάστοτε εμπορική πολιτική της INTERCONNECT, η INTERCONNECT διατηρεί το δικαίωμα, να προχωρήσει, μετά την υπέρβαση του ορίου, σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης ή/και μεταφοράς του συνδρομητή σε άλλο (επαγγελματικό) πρόγραμμα, ή/και στη διακοπή ή/και εξαίρεσή του από την υπηρεσία/προσφορά, ή/και από το δίκτυό της, προσωρινά ή επ’ αόριστον, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Οι Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης από τον Πελάτη θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση, αποκλειόμενης κάθε είδους επαγγελματικής χρήσης (ενδεικτικά call centre, περίπτερο, internet cafe ή κάθε άλλης χρήσης διαφημιστικής, εμπορικής, κλπ.) έναντι ανταλλάγματος. Χρήση των Υπηρεσιών που συνιστά υπερβολική ή αφύσικη χρήση (ενδεικτικά σε συνδυασμό με αυτόματους μηχανισμούς κλήσεων, συνεχής ή εκτεταμένη εκτροπή/προώθηση κλήσεων, τηλεπωλήσεις ιδίως για εμπορικούς, πολιτικούς, φιλανθρωπικούς κ.λπ. σκοπούς, η μαζική αποστολή φαξ ή ηχογραφημένων μηνυμάτων, η συστηματική σύνδεση και εν γένει η υπερβαίνουσα τη συνήθη και αναμενόμενη με βάση το μέσο όρο χρήσης ενός μέσου οικιακού συνδρομητή) θα δίνει το δικαίωμα στην INTERCONNECT να αναστείλει άμεσα τις Υπηρεσίες κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως προς τον Πελάτη και να ενεργοποιήσει αυτές εκ νέου εφόσον ο Πελάτης συναινεί να ενταχθεί σε κατηγορία Υπηρεσιών Η με διαφορετικό μηνιαίο τίμημα. Σε κάθε περίπτωση, ενδεικτικά όχι περιοριστικά η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη να καταβάλει το αντίτιμο των κλήσεων που συνιστούν αφύσικη ή υπερβολική χρήση, να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά, όπου απαιτείται και να αποκαταστήσει κάθε άλλη ζημία της. Από την παρούσα παράγραφο εξαιρούνται τα εταιρικά πακέτα.

5.6. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης, η INTERCONNECT διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τον Πελάτη, κατά την κρίση της να προβεί άμεσα σε μερική ή/και ολική διακοπή της υπηρεσίας, προκειμένου να προστατεύσει τους πελάτες της αλλά και την ίδια από ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες που προκύπτουν από την κατάχρηση των προσφερομένων υπηρεσιών. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η INTERCONNECT ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία της INTERCONNECT και η INTERCONNECT δικαιούται να καλεί τον Πελάτη ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και Δικαστηρίων.

5.7. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνεται για την πολιτική της INTERCONNECT, τις ισχύουσες τιμές, τους τύπους των κλήσεων και τις οδηγίες για προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, από το δικτυακό τόπο της INTERCONNECT (www.INTERCONNECT.gr).

5.8. Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) του προσωπικού λογαριασμού του Πελάτη χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Πελάτης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (π.χ. συχνή αλλαγή κωδικών, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κλπ.) για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης (password) του Πελάτη ή χρήσης του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη), ο Πελάτης οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την INTERCONNECT. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι να περιέλθει στην INTERCONNECT το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης, ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την INTERCONNECT από παράνομη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Για λόγους ασφαλείας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική ασφαλείας της INTERCONNECT, η INTERCONNECT δικαιούται να διακόπτει την πρόσβαση του πελάτη στο Δίκτυο της INTERCONNECT.

5.9. Σε συμπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων, κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού ή πορνογραφικού υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου πελάτη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η μη ενημέρωση της INTERCONNECT σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του Πελάτη ή χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά τη θέλησή του, η επίδοση σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης στα υπολογιστικά συστήματα της INTERCONNECT ή τρίτων. Η INTERCONNECT δικαιούται να διαγράφει από τον εξυπηρετητή (server) της περιεχόμενο που αντιβαίνει στο νόμο, τα χρηστά ήθη και τη Σύμβαση, το οποίο τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της με νόμιμο τρόπο.

6. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

6.1. Ο τρόπος χρέωσης του λογαριασμού του χρήστη γίνεται ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο Πελάτης ανανεώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού του όταν πρόκειται για προπληρωμένη υπηρεσία ή σύμφωνα με τα κατωτέρω εξοφλεί τους εκδιδόμενους λογαριασμούς σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της INTERCONNECT. Στα προπληρωμένα πακέτα εάν το κόστος κλήσης υπερβαίνει το υπόλοιπο του λογαριασμού του Πελάτη, η κλήση δε θα πραγματοποιηθεί. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής ετήσιας συνδρομής το ποσό που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

6.2. Για την παροχή των Υπηρεσιών ο Πελάτης χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της INTERCONNECT, ο οποίος είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της INTERCONNECT (http://www.INTERCONNECT.gr). H χρέωση αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών, ήτοι την ημερομηνία που η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για χρήση.

6.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά, ότι κάθε μηνιαίος ή συγκεντρωτικός λογαριασμός ή κάθε απόσπασμα λογαριασμού που η INTERCONNECT τηρεί στο μηχανογραφικό της σύστημα σε ηλεκτρονικό κέντρο και ο οποίος περιλαμβάνει τις χρεούμενες μονάδες τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών και το ποσό που προκύπτει συνεπεία αυτών, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο, καθώς και τις λοιπές επιβαρύνσεις, θα συνιστά πλήρη απόδειξη της οφειλής του Πελάτη προς την INTERCONNECT από πάγια τέλη, τέλη χρήσεων και πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες.

6.4. Στην ηλεκτρονική μορφή ανάλυσης κλήσεων ο Πελάτης έχει πρόσβαση στο βασικό επίπεδο αναλυτικής χρέωσης στην οικεία ιστοσελίδα της INTERCONNECT με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που του αποστέλλονται.

6.5. Ο ισχύων σήμερα τιμοκατάλογος γνωστοποιείται στον πελάτη μέσω του δικτυακού τόπου της INTERCONNECT. Η INTERCONNECT διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου. Τυχόν αύξηση των τιμών του τιμοκαταλόγου της INTERCONNECT τίθεται σε ισχύ μετά από ένα (1) μήνα ή νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται είτε στον τύπο είτε στο δικτυακό τόπο της INTERCONNECT ή/ και μέσω του λογαριασμού, ο δε Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα αζημίως, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της σχετικής κοινοποιήσεως.

6.6. Ο Πελάτης ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασμού για τις Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν ακόμα και αν οι Υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή σε περίπτωση προπληρωμένου χρόνος, ο χρόνος δεν χρησιμοποιήθηκε, οπότε το ποσό που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

6.7. Ο Πελάτης θα εξετάζει το λογαριασμό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρίσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και θα ειδοποιεί εγγράφως την INTERCONNECT σχετικά με κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα του λογαριασμού. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της χρέωσης χωρίς την προβολή αντίρρησης από τον Πελάτη, συμφωνείται ότι ο λογαριασμός θεωρείται ακριβής και ότι έγινε σωστή χρέωση από την INTERCONNECT, και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Πελάτη για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει, επιτρεπομένης της ανταποδείξεως.

6.8. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της η INTERCONNECT δικαιούται να προβεί σε μονομερή προσωρινή διακοπή της Yπηρεσίας προς τον Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς την INTERCONNECT, μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τον Πελάτη, που πραγματοποιείται μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής ενημέρωσης, ενώ μπορεί να προβεί σε οριστική διακοπή για τους ίδιους λόγους μόνο μετά από την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή ή οριστική διακοπή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις περιπτώσεις απάτης ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης των εκδοθέντων λογαριασμών. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της INTERCONNECT να αποφασίσει μονομερώς σε ποιες από τις μη χρεώσιμες υπηρεσίες και για ποιο διάστημα ο Πελάτης έχει πρόσβαση, όταν βρίσκεται σε μονομερή προσωρινή διακοπή.

6.9. Η INTERCONNECT δεσμεύει τον τηλεφωνικό αριθμό που έχει εκχωρήσει για μέχρι και έξι (6) μήνες από την διακοπή των υπηρεσιών του Πελάτη, πριν εκχωρήσει τον αριθμό αυτό εκ νέου σε άλλο Πελάτη.

6.10. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της, η INTERCONNECT δικαιούται να προβεί σε μονομερή οριστική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών προς τον Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς την INTERCONNECT, μόνο μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με τα παραπάνω, και έπειτα από κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Η οριστική διακοπή και αποσύνδεση του Πελάτη από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο θα επέρχεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του σε περιπτώσεις απάτης ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης.

6.11. Σε περίπτωση προσωρινής και/ή οριστικής διακοπής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει πλήρως όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς, καθώς και τυχόν τέλη επανασύνδεσης, προκειμένου να επανασυνδεθεί με τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ή μέρος αυτού δεν εξοφλείται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η INTERCONNECT θα δικαιούται να αναζητήσει τόκους υπερημερίας. Στην περίπτωση επανασύνδεσης, η INTERCONNECT επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χορηγήσει νέο αριθμό σύνδεσης.

6.12. Συμφωνείται και συνομολογείται ότι αναγνωρίζεται στην INTERCONNECT μονομερές δικαίωμα δυνάμει του οποίου η INTERCONNECT, κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της, καθορίζει ύψος πιστωτικού ορίου του Πελάτη για την πραγματοποίηση κλήσεων ανά δηλωθείσα τηλεφωνική σύνδεση. Με την εξάντλησή του, η INTERCONNECT δικαιούται να εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο, καθώς και να αναστέλλει προσωρινά την παροχή της υπηρεσίας.

6.13. Συμφωνείται ότι η INTERCONNECT δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο φερεγγυότητας του Πελάτη και να ασκεί τα δικαιώματά της είτε προχωρώντας στη σύναψη της παρούσας, είτε μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή της υπηρεσίας, αν βάσιμα κρίνει ότι ο Πελάτης είναι αφερέγγυος και αρνείται, να καταβάλει το είδος και ύψος της εγγύησης που του ζητείται, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον Πελάτη κατά τη λύση της παρούσας, συμψηφιζόμενη ανάλογα με τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές του Πελάτη. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής της υπηρεσίας για οφειλές ως ανωτέρω, η INTERCONNECT δικαιούται να ζητεί εγγύηση ίση με το ύψος του υψηλότερου μέχρι τότε λογαριασμού του Πελάτη, για να ενεργοποιήσει ξανά την παροχή της υπηρεσίας.

Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση και αποδέχεται τη δυνατότητα χρέωσής του μέσω του λογαριασμού του για χρήση υπηρεσιών τρίτων μερών που παρέχουν υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης Ρητά ορίζεται ότι η τιμολογηθείσα διάρκεια δύναται να είναι διαφορετική από την πραγματική διάρκεια καθώς εξαρτάται από τον ελάχιστο χρόνο χρέωσης και το βήμα χρέωσης της υπηρεσίας που λαμβάνει ο πελάτης βάσει του τιμοκαταλόγου όπως εκάστοτε ισχύει.

7. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

7.1. Η INTERCONNECT λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του Πελάτη και των μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων. Εντούτοις, η INTERCONNECT δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Η INTERCONNECT, δεν φέρει καμία ευθύνη για: (α) τη γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, τον θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που ο Πελάτης λαμβάνει ή αποστέλλει σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυό τρίτων, (β) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο, και (γ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Πελατών της ή μεταξύ Πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου. Η INTERCONNECT δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή της σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά η INTERCONNECT συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει σε Εισαγγελική Παραγγελία, Διάταξη, Δικαστική Απόφαση, Βούλευμα ή απόφαση των εν γένει αρμοδίων Αρχών.

7.2. Η INTERCONNECT δηλώνει και ο Πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την INTERCONNECT και αφορούν τον Πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση, παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της κατά την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η INTERCONNECT, και το προσωπικό της, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η INTERCONNECT υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του Πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης. Επιπλέον, η INTERCONNECT δηλώνει και ο Πελάτης αποδέχεται ότι στα πλαίσια διασύνδεσης του δικτύου της με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα άλλων φορέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, απαιτείται η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών ακόμη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψη αυτών. Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβάζονται στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς αποκλειστικά και μόνο για την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης η INTERCONNECT δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα, με σκοπό την άρση βλαβών ή/και την ενεργοποίηση των συμφωνημένων υπηρεσιών, εφόσον εμπλέκονται τρίτοι φορείς και η διαβίβαση είναι αναγκαία για την αποκατάσταση ή/και έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, οποτεδήποτε με ειδική έγγραφη δήλωσή του προς την INTERCONNECT, εκτός αν η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται και χωρίς την συγκατάθεση του Πελάτη.

7.3. Ο Πελάτης συναινεί ρητά, ώστε η INTERCONNECT να τηρεί και να επεξεργάζεται αρχείο με τα προσωπικά του δεδομένα, αποδέκτες του οποίου είναι δυνατόν να καθίστανται εμπορικοί συνεργάτες της INTERCONNECT, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω των οποίων ενδεχομένως συμφωνείται η εξόφληση των χρεώσεών του, το τηλεφωνικό κέντρο της INTERCONNECT, οι εταιρίες ή οι δικηγόροι αυτών ή της INTERCONNECT στους οποίους ανατίθεται η δικαστική επιδίωξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ή οι εισπρακτικοί φορείς, στους οποίους έχει ανατεθεί από την INTERCONNECT η είσπραξη των λογαριασμών του Πελάτη, καθώς και άλλες εταιρίες που προωθούν την αποστολή ενημερωτικού υλικού ή προσφορών και γενικά οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο υφίσταται σχέση συνεργασίας με την INTERCONNECT για την ενημέρωση του Πελάτη. Ο Πελάτης συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται να λαμβάνει ενημερώσεις εντελώς δωρεάν, με sms μηνύματα (στο κινητό που έχει δηλώσει στην INTERCONNECT), e–mail ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, για υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, προσφορές ή/και δώρα σε προϊόντα και υπηρεσίες της INTERCONNECT, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην αίτηση.

7.4. Η INTERCONNECT τηρεί για τους τηλεφωνικούς αριθμούς που εκχωρεί στους πελάτες-συνδρομητές της καταλόγους συνδρομητών, που δύναται να διαθέσει στο κοινό ή μπορούν να αποκτηθούν μέσω υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγων με τα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών. Ο Πελάτης επιλέγει αν δεν επιθυμεί να καταχωρούνται και να είναι δημόσια προσβάσιμα στον ενιαίο τηλεφωνικό κατάλογο που εκδίδει ο ΟΤΕ, η INTERCONNECT ή τρίτοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, τα στοιχεία της σύνδεσής του στο σχετικό πεδίο της Αίτησής του. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τη σύναψη της παρούσας, να ζητήσει την τροποποίηση των στοιχείων του, τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου αυτών από τον Ενιαίο τηλεφωνικό κατάλογο που εκδίδουν τρίτοι φορείς/ήκαι πάροχοι ή που διατηρεί η INTERCONNECT.

9. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

9.1. Η INTERCONNECT ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου λόγου, την επέλευση του οποίου η INTERCONNECT δεν μπορεί να ελέγξει, όπως, ενδεικτικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες κλπ.).

9.2. Η INTERCONNECT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσχέρεια χρήσεως των Υπηρεσιών της που οφείλονται στον εξοπλισμό του Πελάτη και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αντικατάστασης, συντήρησης ή αναβάθμισης του εξοπλισμού αυτού.

10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1. Ακυρότητα κάποιου όρου ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους και τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν τους τυχόν άκυρους όρους με έγκυρους παραπλήσιου περιεχομένου.

10.2. Κάθε ειδοποίηση της INTERCONNECT προς τον Πελάτη στο πλαίσιο της Σύμβασης μπορεί να γίνει μέσω των λογαριασμών που αποστέλλονται στον Πελάτη ηλεκτρονικά ή με fax ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, ιδίως με ανακοινώσεις μέσω του τύπου ή με διαφημιστικά μηνύματα. Η INTERCONNECT σε οποιαδήποτε υπηρεσία προς τον Πελάτη και στην κάθε είδους επικοινωνία της με αυτόν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα.

10.3. Κάθε ειδοποίηση του Πελάτη προς την INTERCONNECT είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax), με απόδειξη ορθής μετάδοσης μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του κάθε μέρους και η ημερομηνία της με νόμιμα μέσα. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail), εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.

10.4. Η INTERCONNECT δικαιούται σύμφωνα με τη νομοθεσία να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας, ενημερώνοντας τον Πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο, και ενδεικτικά με ανάρτηση του περιεχομένου της σύμβασης στην οικεία ιστοσελίδα. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική κοινοποίηση. Η INTERCONNECT ενημερώνει ως ανωτέρω αναφέρεται τον Πελάτη σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη ισχύος τους.

10.5. Ρητά συνομολογείται ότι ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά του από τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της INTERCONNECT. Η INTERCONNECT δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλομένων από τον Πελάτη ποσών με βάση τη Σύμβαση.

10.6. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και της αποφάσεις και κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς από την INTERCONNECT με αίτημά του προς αυτήν γραπτώς με επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cc[at]INTERCONNECT[dot]gr ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της INTERCONNECT. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν είτε στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών είτε στα Δικαστήρια της κατοικίας του Πελάτη.